در باره ما

مصرف روز افزون انرژی، کاهش پیوسته ذخائر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از این نوع سوخت ها، استفاده از منابع انرژی جایگزین و پاک از جمله انرژی خورشیدی را ضروری ساخته است.

با توجه به پتانسیل قابل توجه تابش خورشید در ایران، شرکت مهرتاب انرژی به منظور آگاه سازی عموم مردم و انجام فعالیت های تحقیقاتی و تجاری در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید. این شرکت در حال حاضر در زمینه آموزش های تخصصی مرتبط با انرژی خورشیدی فعالیت می نماید.